IrisBohemia - Průzkumy a posudky

IRIS Bohemia

Průzkumy a posudky

Stavebnětechnický průzkum a pasportizace
  • komplexní stavebnětechnické průzkumy stávajících objektů
  • diagnostika nosných i nenosných konstrukcí (zděné, ocelové, betonové, železobetonové a dřevěné konstrukce)
  • stanovování pevnostních a deformačních charakteristik stavebních materiálů a prvků v konstrukcích
  • vodní tlakové zkoušky pro stanovení mezerovitosti a pórovitosti zdiva
  • jádrové a plnoprofilové diagnostické vrty
  • účelové sondy do konstrukcí
  • destruktivní a nedestruktivní zkoušky
  • měření deformací konstrukcí
  • pasportizace budov a stavebních objektů